Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “Ивест Пловдив” ООД предоставя услуги на своите Клиенти посредством Интернет магазина си – www.ivestplovdiv.com

Използването на услугите предлагани в Интернет магазина на “Ивест Пловдив” ООД означава, че Потребителят е прочел и разбрал текущите Общи условия, като едновременно с това е дал съгласието си да сключи Договор за електронни услуги с “Ивест Пловдив” ООД.

“Ивест Пловдив” ООД е дружество със седалище и адрес на управление: р-н Централен, ул.  “Дружба” №24, Пловдив, България; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200491843.

Чл. 1/ Дефиниции

Термините и изразите използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

 • Ивест пловдив, Търговец, Дружество – “Ивест Пловдив” ООД със седалище и адрес на управление р-н Централен, ул.  “Дружба” №24, Пловдив, България; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200491843.
 • Сайт – Уебсайт намиращ се на адрес www.ivestplovdiv.com
 • Интернет магазин – виртуалният магазин на Ивест Пловдив ООД, намиращ се на www.ivestplovdiv.com и даващ възможност на Клиентите на фирмата да закупуват стоки посредством Интернет.
 • Клиент, Потребител – физическо или юридическо лице, което е заредило www.ivestplovdiv.com и е заявило продукти за покупка. По този начин лицето е приело настоящите Общи условия и изразило своето съгласие за сключване на Договора.
 • Общи условия – настоящите общи условия. С изключение на бутона/линка водещ към настоящите общи условия, всяко кликване върху бутон, линк или приложение в Интернет магазина на Ивест Пловдив ООД изразява изричното и безусловно съгласие с настоящите общи условия.

Чл. 2/ Поръчка

Поръчки могат да бъдат правени само от регистрирани Потребители, предоставили коректни лични данни в сайта на Търговеца.

По смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, чрез кликане върху бутона „Поръчка”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и изразява своето желание да закупи стоките, намиращи се в неговата количка. Това действие има правно обвързваща сила. След като Клиентът получи потвърждение за направената от него поръчка, Договорът се счита за сключен.

Чл. 3/ Гаранционно обслужване

Всички артикули предлагани в Интернет магазина на Търговеца притежават законова гаранция за съответствие на стоката с Договора за продажба.

Търговецът поема пълната отговорност при установяването на несъответствие на потребителската стока с Договора за продажба, като се задължава да осигури съответстващ артикул, да замени или поправи стоката, или да възстанови заплатената от Клиента сума.

За всяка стока, подлежаща на гаранционно обслужване, Търговецът предлага надеждна гаранционна карта на своите Клиенти, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са нанесени: данните на стоката; контактна информация на оторизираните сервизи на закупения артикул; гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; гаранционните срокове.

Клиентите нямат право на гаранционно обслужване в случаите на: нарушаване на физическата цялост на стоката; повреди, дължащи се на неправилна експлоатация; повреди, дължащи се на външни въздействия, несвързани с нормалната експлоатация на артикула; опит за отстраняване на повредата/несъответствието от неоторизирано лице или сервиз; загуба на гаранционния документ.

Чл. 4/ Цени

Всички цени, посочените в Интернет магазина на Търговеца, са в български лева с ДДС и не включват разходите по доставката на стоките. Търговецът запазва правото си да променя тези цени във всеки един момент, без предупреждение. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Клиентът следва да заплати всички такси обвързани с износа.

Чл. 5/ Заплащане на закупените стоки

Клиентът би могъл да заплати цената на поръчаната от Интернет магазина на Търговеца стока посредством един от следните методи:

 1. „Наложен платеж“ – в брой при доставка;
 2. „С банкова карта“ по сметка на Ивест Пловдив ООД;
 3. „В брой“ в търговски обект на Ивест Пловдив ООД.

Потребителят избира доброволно метода, по който да заплати поръчаната от него стока. На база избрания метод, Търговецът предоставя на Клиента съответната информация, касаеща процеса на плащане. Всички плащания се извършват в български лева. Потребителят заплаща стойността на закупената от него стока на база фактура.

При плащане „с банкова карта“, поръчката се изпълнява след постъпване на банковия превод по сметката на Ивест Пловдив ООД.

Чл. 6/ Доставка и получаване на стока

Ивест Пловдив ООД извършва доставката на заявената за покупка стока с помощта на:

 • Куриерска фирма Еконт, Спиди, Транспрес – за страната, с изключение на гр. Пловдив, Пазарджик и Велинград;
 • Собствен транспорт – за територията на гр. Пловдив, Пазарджик и Велинград.

Срокът за доставка на поръчаната онлайн стока е до пет работни дни от датата на получаване на потвърждението за поръчка. Търговецът запазва правото си да удължи този срок с до седем дни, без предварително да уведомява потребителя. При необходимост от удължаване на срока с повече от седем дни, “Ивест Пловдив” ООД следва да получи допълнително потвърждение от страна на Потребителя посредством един от предоставените методи за контакт. В случай, че Клиентът не осигури на Търговеца необходимата информация, поръчката бива автоматично отменена.

Доставката на стоката е съобразена с общите условия на куриерска фирма Еконт, Спиди, Транспрес. Разходите по доставката на стока се поемат изцяло от Клиента, с изключение на случаите, в които стоката се доставя от търговски представител на “Ивест Пловдив” ООД.

Стоката се предава на Клиента или на посочено от него трето лице, след заплащане на дължимата сума. Клиентът или посоченото от него лице следва да прегледа обстойно стоката в момента на нейната доставка. При получаване на стоката, Потребителят или опълномощеното лице е длъжен/о да подпише придружаващите я документи.

Потребителят и/или упълномощеното лице имат право да откажат да подпишат придружаващите документи и да получат заявената стока при едно от следните условия:

 • Констатиране на видими външни дефекти, получени в резултат на транспортирането на стоката. В този случай, Потребителят или посоченото от него трето лице следва да попълни и подпише протокол за щетите в присъствието на Доставчика.
 • Разминаване между цената, която Клиента следва да заплати и дължимата съгласно чл. 4
 • Неспазване на срока за доставка упоменат в настоящите Общи условия.
 • Явно несъответствие между поръчаната и доставената стока, което би могло да се установи при обикновен преглед.

В случай на несъответствие между поръчаната и доставената стока, което e нямало как да бъде установено в момента на доставка, Потребителят би могъл да поиска замяна на доставената му стока с поръчаната от него в рамките на 24 часа от получаване на стоката. При невъзможност за замяна, “Ивест Пловдив” ООД се задължава да възстанови на Клиента цената, която е заплатил за съответната стока. След изтичане на срокът от 24 часа, всякакви последващи претенции на Потребителя за доставената му стока се считат за неоснователни и поради тази причина, не следва да бъдат удовлетворявани.

“Ивест Пловдив” ООД не носи отговорност при забавяне на доставката в резултат на независещи от него обстоятелства, в т.ч. природни бедствия, забавяне по вина на Доставчика, подадена грешна контактна информация от страна на Потребителя и др. Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаната онлайн стока в случаите, когато Клиента и/или упълномощеното лице не бъдат намерени на оказания адрес и/или не бъде осигурен достъп до този адрес в срока за изпълнение на доставката. В случай, че Клиентът желае да получи стоката след изтичане на срока за доставка, през който не е бил намерен на посочения адрес, то той следва да поеме и всички разходи по първоначалната доставка. При тези обстоятелства започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждение на повторната поръчка.

Чл. 7/ Лични данни

“Ивест Пловдив” ООД получава лични данни от лицата попълнили електронната форма за поръчка от Интернет магазина на Търговеца. Последният полага необходимата грижа за защита на тези данни и ги обработва законосъобразно и добросъвестно за целите на изпълнението на Договора за продажба. “Ивест Пловдив” ООД има право да използва събраната информация, за да предлага други свои артикули на Клиента, за осъществяването на маркетингови и рекламни цели, за организирането на промоции, томболи и статистически изследвания, както и за всички други незабранени от законодателството цели. За целите на Договора, Търговецът има право, без предупреждение, да предоставя личните данни на Потребителя на упълномещени от Дружеството трети лица, в това число куриерски фирми, банки и др. Потребителят може във всеки един момент да подаде писмено заявление на e-mail адрес ivestplovdiv@abv.bg, за да изиска пълна информация за използването на предоставените от него лични данни, както и да поиска от Търговеца да заличи или коригира тези данни.

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

 • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;
 • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си, и каквато и да е друга информация;
 • заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679);
 • уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно.

За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 • нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

Заявлението се изпраща на email: ivestplovdiv@abv.bg

Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни – Комисия за защита на личните данни.

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл.8/ Линкове към други сайтове

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

Чл. 9/ Използване на „бисквитки“(‘cookies’)

Като много други уеб-сайтове, така и нашият използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана от дадена организация към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това ни позволява да проследим модели на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, което се посещават най-често. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню ‘Опции’ или ‘Предпочитания’ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона ‘Помощ’ от менютата на Вашия браузър.

Чл.10 Налични мерки за сигурност за защита на Вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна

Когато ни давате лична информация, ние предприемаме действия да осигурим тя да бъде обработвана по сигурен начин. Уебсайтът www.ivestplovdiv.com ползва протокол за защитена комуникация SSL сертификат. HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Не-чувствителна информация (Вашия email адрес, и т.н.) се предава обичайно през интернет, и за това никога не може да бъде гарантирана 100% сигурност. В тази връзка, макар, че се стремим да защитим Вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на информация, която ни изпращате, и Вие правите това на свой риск. След като получим Вашата информация, полагаме максимални усилия да осигурим сигурността й на нашите системи.

Чл. 11/ Други

“Ивест Пловдив” ООД не носи отговорност за възникнали вреди и/или пропуснати ползи настъпили в резултат на използването или съответно, невъзможността за използване на Интернет магазина на Търговеца.

“Ивест Пловдив” ООД не отговаря за неточности в публикуваната информация. В тази връзка, предвид динамиката на стокооборота на Дружеството, съществува вероятност артикули, които са със статус „Наличност: да“ в момента на проверка, да не могат да бъдат заявени посредством Интернет магазина. В този случай Търговецът уведомява Клиента за възможността/невъзможността за осъществяване на доставка на поръчаната стока.

“Ивест Пловдив” ООД не носи отговорност за технически проблеми и смущения дължащи се на експлоатацията на техническото оборудване на Клиента.

Търговецът има право по всяко време да променя каквато и да било информация в Интернет магазина си, като Потребителите се считат за информирани от момента на публикуване на тези промени. Съществува вероятност за забавяне на актуализацията на извършените корекции. В случаите на направени поръчки на база неактуализирана информация, преди самото осъществяване на доставката, “Ивест Пловдив” ООД се задължава да уведоми своите Клиенти посредством един от предоставените методи за контакт.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

Клиентът се задължава да обезщети “Ивест Пловдив” ООД за всички претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили в следствие на неизпълнение на задълженията му по настоящия Договор, на нарушения в Общите условия, законовите разпоредби, добрите нрави и други. Потребителят носи отговорност за вредите, които причинява на Търговеца при предоставянето на паролата си от Интернет магазина на Дружеството на трети лица.

“Ивест Пловдив” ООД има право да актуализира настоящите Общи условия във всеки един момент, като публикуването им в Интернет магазина на фирмата се счита за уведомление на Потребителите за извършените изменения.